Maquinària

Disposem d’un parc de maquinària complet, i en constant renovació per efectuar els treballs de pavimentació, anivellació de terrenys i moviments de terres.

giratories

retroexcavadores

miniexcavadores

 

dumper

eruga

grua

 

carro vibratori

grues

altres maquines